CAPTURE
LIFE
CREATE DESTINATIONS

Fred's privacy

PRIVACY WETGEVING
Fred Holding B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

WIE ZIJN WIJ?
Fred Holding B.V., gevestigd te 1077 PX Amsterdam aan de Raphaelplein 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59891505.

WANNEER IS DIT PRIVACY STATEMENT VAN TOEPASSING?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fred Holding B.V. verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Fred Holding B.V., zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder Fred Holding B.V., is mede begrepen de onderstaande BV’s en websites:
Fred Asset Management B.V. Fred Developers B.V. FRED Kijkduin B.V.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres zijn persoonsgegevens.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE GEGEVENS?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en andere social media accounts het toesturen van (een van) onze verschillende soorten nieuwsbrieven, indien je je voor deze service hebt ingeschreven. Dit kan variëren van algemene tot gepersonaliseerde nieuwsbrieven en/of berichten betreffende een onderwerp in relatie tot onze projecten aanmelding voor events

WIJ VERWERKEN VAN AL ONZE BEZOEKERS:
– IP-adres
– Cookies
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy statement genoemde doeleinden:
NAW-gegevens
E-mailadres Telefoonnummer
IP-adres
Cookie ID’s
Facebook en andere social media accounts

HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden op onderstaande wijzen verkregen:
Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies; Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

VERSTREKKEN WIJ GEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN?
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:
Externe ICT-dienstverleners
Partijen die voor ons mailingen verzorgen
De partijen die cookies aanleveren
Facebook vwb de pagina’s die wij op Facebook beheren

HOE ZIJN JOUW GEGEVENS BEVEILIGD?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

RECHT OP INFORMATIE
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit Privacy Statement hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

RECHT OP INZAGE
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou verwerkt hebben.

RECHT OP CORRECTIE
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij.

RECHT OP BEPERKING
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN/VERZOEK OM ACCOUNT TE VERWIJDEREN
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee infor- matie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

WAAR KAN JE TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop wij je gegevens verwerken, dan kun je ons bereiken op de ge- gevens onderaan het document. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE KUN JE ONS BEREIKEN?
Fred Holding B.V. Raphaelplein 27 1077 PX Amsterdam

Privacy contact:

INFO@FRED-DEVELOPERS.NL

Tel.: 020-6761044